Ordenança municipal

 1.1 Motivació

Ampliar l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament en espais d’us d’una gran nombre d’usuaris sense tenir la categoria general, de conformitat amb l’

ARTICLE 1 DEL REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ 1428/2003.

1.2 TEXT ACTUAL

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT

 1. L'objecte d'aquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria d'ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat de Girona en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees d'aplicació.
 2. Les normes d'aquesta Ordenança seran d'aplicació en totes les vies del terme municipal de Girona.
 3. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn els elements de vialitat en sentit estricte, les places i altres espais públics de titularitat municipal aptes per a la circulació i els elements de vialitat i terrenys de titularitat privada que estan destinats en caràcter general a la circulació de vehicles.
 4. L'àmbit del Barri Vell utilitzat en aquesta Ordenança, comprèn l'àrea limitada per: el tram del riu Onyar comprès entre el carrer Bellaire i la plaça Catalunya, la plaça Catalunya, la pujada de les Pedreres, el passeig Fora Muralla, el passeig Reina Joana, la plaça Jurats i el riu Galligants.
 5. Quan les circumstàncies ho requereixin, s'adaptaran les mesures especials de regulació i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització de les entrades o sortides de la ciutat per determinades vies, o la reordenació de l'estacionament i es farà compatible la seva distribució equitativa entre tots els usuaris.

1.3 Proposta

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT

 1. L'objecte d'aquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria d'ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat de Girona en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees d'aplicació.
 2. Les normes d'aquesta Ordenança seran d'aplicació en totes les vies del terme municipal de Girona.
 3. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn les vies i terrenys públics aptes per a la circulació de titularitat municipal dins del terme municipal de Girona, les vies i terrenys que, sense tenir tal aptitud, siguin d’ús comú i, en defecte d’altres normes, a les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris.
 4. L'àmbit del Barri Vell utilitzat en aquesta Ordenança, comprèn l'àrea limitada per: el tram del riu Onyar comprès entre el carrer Bellaire i la plaça Catalunya, la plaça Catalunya, la pujada de les Pedreres, el passeig Fora Muralla, el passeig Reina Joana, la plaça Jurats i el riu Galligants.
 5. Quan les circumstàncies ho requereixin, s'adaptaran les mesures especials de regulació i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització de les entrades o sortides de la ciutat per determinades vies, o la reordenació de l'estacionament i es farà compatible la seva distribució equitativa entre tots els usuaris.
 6. Modificació Article 9

2.1 Motivació:

Ampliació del concepte d’obstacle pel que fa al àmbit de via a espai.

2.2 Text actual:

ARTICLE 9. DEFINICIÓ I LLICÈNCIES

 • En aquesta Ordenança, un obstacle és un element que ocupa la via i representa un ús comú especial de l'espai destinat al trànsit de vehicles i persones, sense ser un element estructural ni de mobiliari urbà.
 • Per ocupar les vies amb obstacles, cal obtenir prèviament una llicència municipal.
 • No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies següents:
  • Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o estacionament de vehicles, o el trànsit de vianants.
  • Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies.
 • Els obstacles autoritzats que destorben la circulació de vianants o vehicles s'han de protegir, senyalitzar i, en hores nocturnes, il·luminar, per garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.

2.3 Proposta:

ARTICLE 9. DEFINICIÓ I LLICÈNCIES

 • S’entén com a obstacle un element que ocupi l'espai destinat al trànsit de vehicles i persones, sense ser un element estructural ni de mobiliari urbà.
 • Per ocupar les vies amb obstacles, cal obtenir prèviament una llicència municipal.
 • No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies següents: a) Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o estacionament de vehicles, o el trànsit de vianants. b) Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies.
 • Els obstacles autoritzats que destorben la circulació de vianants o vehicles s'han de protegir, senyalitzar i, en hores nocturnes, il·luminar, per garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.
 1. Modificació Article 10

3.1 Motivació:

Posar de manifest l’obligació del que ha col3locat l’obstacle de retirar-lo. Simplificar la caracterització del supòsit d) atès que el tema de l’encadenat ja està regulat en un altre Article.

3.2 Text actual:

ARTICLE 10. RETIRADA D'OBSTACLES

Quan els obstacles col·locats a la via sense llicència municipal siguin susceptibles d'obtenir- la, l'Ajuntament requerirà a l'interessat que la demani i si aquest no ho fa en el termini concedit, els retirarà.

 1. Quan els obstacles col·locats a la via no puguin ser autoritzats, l'Ajuntament els retirarà d'immediat.
 2. A més dels supòsits anteriors, l'Ajuntament podrà retirar els obstacles en les següents circumstàncies:
 3. a) Quan s'hagin extingit les circumstàncies que van motivar l'autorització.
 4. b) Quan s'ultrapassi el termini de l'autorització o no es compleixin les condicions que s'hi van fixar.
 5. c) Quan l'obstacle destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligat o encadenat a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element d'una façana.
 6. Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb.

3.3 PROPOSTA:

ARTICLE 10. RETIRADA D'OBSTACLES

 • Quan els obstacles col·locats a la via sense llicència municipal siguin susceptibles d'obtenir- la, l'Ajuntament requerirà a l'interessat que la demani i si aquest no ho fa en el termini concedit, els retirarà.
 • Quan els obstacles col·locats a la via no puguin ser autoritzats, els agents de l’autoritat o l'Ajuntament requeriran la seva retirada immediata. En cas de no atendre el requeriment serà l’Ajuntament el que els retirarà.
 • A més dels supòsits anteriors, l'Ajuntament podrà retirar els obstacles en les següents circumstàncies:
  • a) Quan s'hagin extingit les circumstàncies que van motivar l'autorització.
  • b) Quan s'ultrapassi el termini de l'autorització o no es compleixin les condicions que s'hi van fixar.
  • c) Quan l'obstacle destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligat o encadenat a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element d'una façana.
  • d) Quan l'obstacle faci perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles.
 • Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb.
 1. Modificació Article 14

4.1 Motivació:

Definir la regulació de l’accés i estacionament específicament per al Barri vell.

4.2 Text actual:

ARTICLE 14. DEFINICIÓ I NORMES GENERALS DE L'ESTACIONAMENT

L'estacionament és la immobilització d'un vehicle que no es troba en situació de parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni per complir algun precepte reglamentari.

L'estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

 1. A falta de senyalització expressa, els vehicles han d'estacionar en fila en els carrers places i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la vorada.
 2. El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti l'òptima utilització de l'espai disponible.
 3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s'han de col·locar dins del perímetre marcat.
 4. Els vehicles s'han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals de la via pública.
 5. El conductors han d'estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se en marxa ni desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran de respondre per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle per causa d'una immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s'hagi produït per violència manifesta.
 6. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent amb la limitació establerta a l'Article 26.

4.3 Proposta:

ARTICLE 14. DEFINICIÓ I NORMES GENERALS DE L'ESTACIONAMENT

L'estacionament és la immobilització d'un vehicle que no es troba en situació de parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni per complir algun precepte reglamentari. L'estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

 1. A falta de senyalització expressa, els vehicles han d'estacionar en fila en els carrers places i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la vorada.
 2. El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti l'òptima utilització de l'espai disponible.
 3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s'han de col·locar dins del perímetre marcat.
 4. Els vehicles s'han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals de la via pública.
 5. El conductors han d'estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se en marxa ni desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran de respondre per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle per causa d'una immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s'hagi produït per violència manifesta.
 6. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent amb la limitació establerta a l'Article 26.
 7. El Barri Vell és zona prioritària per a vianants. L’estacionament de vehicles autoritzats, per distintiu de Barri Vell o altres autoritzacions, només es podrà efectuar dins de les zones habilitades i senyalitzades a tal efecte.
 8. Modificació Article 15

5.1 Motivació:

Substituir el concepte de doble fila per carril de circulació que té implicacions de destorbar la circulació que és més coherent amb l’establert amb el RGC.

5.2 Text actual:

ARTICLE 15. PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT

Es prohibeix l'estacionament:

 • En els llocs on ho prohibeixi la senyalització: a) Mitjançant el senyal vertical corresponent. b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontínua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
 • On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització.
 • En aquells llocs on es destorbi greument la circulació, ja sigui tallant parcial o totalment el trànsit de la via.
 • On s’obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
 • En doble fila, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un contenidor d'escombraries, de recollida selectiva, d'obres o similars; o al davant de tanques no fixes, o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat.
 • Separat excessivament de la vorada.
 • En sentit contrari al que correspon al d'una via de sentit únic de circulació.
 • A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
 • Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin.
 • A distància inferior de cinc metres de la cantonada d'una via o carrer quan destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, quan destorbi la visibilitat del trànsit, o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment la calçada.
 • De manera que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
 • Als passos senyalitzats per a vianants o ciclistes.
 • Als passos adaptats per a vianants o ciclistes.
 • A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres zones destinades al pas de vianants.
 • Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc; tant si l'ocupació és parcial com total.
 • A les parades de transport públic de viatgers i reserves per a taxis (BUS, TAXI).
 • A les zones senyalitzades com a reserva d'estacionament, llevat dels vehicles expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o d'urgència, etc.).
 • A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les.
 • En els guals correctament senyalitzats i autoritzats.
 • En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
 • A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.
 • Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments autoritzats.
 • En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d'un metre fins a la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants.
 • A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits es comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió oportuns, i a més es col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb 72 hores d'antelació, pel cap baix, llevat de casos de justificada urgència.
 • En els llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, si no es col·loca el distintiu que l'autoritza en lloc visible o quan, es manté estacionat el vehicle un cop sobrepassat el temps màxim que figura en el distintiu.
 • En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats, en els supòsits que no es dificulti la visibilitat ni obligui a fer maniobres brusques i reglamentàries.
 • En els revolts, túnels i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
 • Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris (BUS,TAXI, etc.).
 • De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida d'escombraries o elements anàlegs.
 • En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de contenidors.

5.3 Proposta:

ARTICLE 15. PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT

Es prohibeix l'estacionament:

 • En els llocs on ho prohibeixi la senyalització o la normativa:
 1. a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
 2. b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontínua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
 • On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització.
 • En aquells llocs on es destorbi greument la circulació, ja sigui tallant parcial o totalment el trànsit de la via.
 • On s’obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
 1. En carril de circulació, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un contenidor d'escombraries, de recollida selectiva, d'obres o similars; o al davant de tanques no fixes, o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat.
 • Separat excessivament de la vorada.
 • En sentit contrari al que correspon al d'una via de sentit únic de circulació.
 • A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
 • Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin.
 • A distància inferior de cinc metres de la cantonada d'una via o carrer quan destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, quan destorbi la visibilitat del trànsit, o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment la calçada.
 • De manera que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
 • Als passos senyalitzats per a vianants o ciclistes.
 • Als passos adaptats per a vianants o ciclistes.
 • A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres zones destinades al pas de vianants.
 • Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc; tant si l'ocupació és parcial com total.
 • A les parades de transport públic de viatgers i reserves per a taxis (BUS, TAXI).
 • A les zones senyalitzades com a reserva d'estacionament, llevat dels vehicles expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o d'urgència, etc.)
 • A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les.
 • En els guals correctament senyalitzats i autoritzats.
 • En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
 • A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.
 • Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments autoritzats.
 • En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d'un metre fins a la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants.
 • A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits es comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió oportuns, i a més es col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb 72 hores d'antelació, pel cap baix, llevat de casos de justificada urgència.
 • En els llocs d’estacionaments quan se sobrepassi la limitació horari indicada a la senyalització vertical.
 • En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats, en els supòsits que no es dificulti la visibilitat ni obligui a fer maniobres brusques i reglamentàries.
 • En els revolts, túnels i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
 • Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris (BUS,TAXI, etc.).
 • De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida d'escombraries o elements anàlegs.
 • En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de contenidors, de materials o elements anàlegs.
 1. Modificació Article 18

6.1 Motivació:

Adequar la regulació de l’acreditació del pagament de la taxa en aparcaments amb horari limitat a les noves tecnologies.

6.2 Text actual:

ARTICLE 18. ESTACIONAMENT AMB HORARI LIMITAT

Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents:

1.El conductor ha d'obtenir un comprovant horari i col·locar-lo en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui visible des de l’exterior.

2.La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent comprovant.

6.3 Proposta:

ARTICLE 18. ESTACIONAMENT AMB HORARI LIMITAT

Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents:

1.El conductor ha d'obtenir un comprovant horari en paper i col·locar-lo en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui visible des de l’exterior o virtual mitjançant l’aplicació pròpia del servei públic.

2.La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent comprovant.

 1. Modificació Article 19

6.1 Motivació:

Adequar la regulació de l’acreditació del pagament de la taxa en aparcaments amb horari limitat a les noves tecnologies i supòsits de zones per a residents (àrea verda).

6.2 Text actual:

ARTICLE 19. INFRACCIONS EN ESTACIONAMENTS AMB HORARI LIMITAT

Constitueixen infraccions d'aquesta modalitat d'estacionament els fets següents:

 • La falta de comprovant horari o no col·locar-lo en un lloc visible. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració.
 • Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració.
 • Estacionar fora dels límits de les marques viàries de delimitació de les places d’estacionament.
 • No coincidència de la matrícula impresa en el comprovant horari i la matrícula del vehicle que exhibeix el comprovant.

6.3 Proposta:

ARTICLE 19. INFRACCIONS EN ESTACIONAMENTS AMB HORARI LIMITAT

Constitueixen infraccions d'aquesta modalitat d'estacionament els fets següents:

1.La falta de comprovant horari en paper o virtual o no col·locar el comprovant horari en paper en un lloc visible. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració.

2.Sobrepassar el límit horari consta en el comprovant. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració.

3.Estacionar fora dels límits de les marques viàries de delimitació de les places d’estacionament.

4.No coincidència de la matrícula impresa del comprovant horari i la matrícula del vehicle que consta el comprovant. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració.

5.Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i que no coincideixi la zona origen de la matrícula del vehicle amb la del comprovant horari. Llevat que el vehicle exhibeixi una targeta reglamentària d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l’administració.

 1. Modificació Article 120

7.1 Motivació:

Adequar la regulació de l’acreditació del pagament de la taxa en aparcaments amb horari limitat a les noves tecnologies i recollir el termini per anul·lar denúncia que ja està a l’Ordenança fiscal.

7.2 Text actual:

ARTICLE 20. ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES

La denúncia formulada per falta de comprovant horari, per no col·locar-lo en un lloc visible, per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, quedarà sense efecte en obtenir un comprovant especial en les màquines expenedores de tiquets. S'haurà de dipositar el comprovant especial i la denúncia a les bústies especials instal·lades a la via pública a aquest efecte.

 1. 3 Proposta:

ARTICLE 20. ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES

La denúncia formulada per falta de comprovant horari en paper o virtual, per no col·locar-lo en un lloc visible o per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, per no coincidir la matrícula impresa en el comprovant horari amb la del vehicle que l’exhibeix o per estacionar un vehicle en una zona d’estacionament sense coincidir la zona origen de la matrícula del vehicle amb la impresa en el comprovant horari, quedarà sense efecte en pagar en el termini màxim de 24 hores següents a la denúncia la tarifa d’anul·lació de denúncia a qualsevol expenedor, havent introduït anteriorment el número de denúncia.

 1. Modificació Article 21

8.1 Motivació:

Modificar redactat per garantir que els targeta exhibides siguin originals, no manipulades i ben visibles.

8.1 Text actual:

ARTICLE 21. ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE DISCAPACITATS

 1. Els titulars de targetes d'estacionament per a persones amb disminució expedides per l'Administració poden estacionar a les places reservades per a ells. La targeta s'ha d'exhibir a la part frontal del parabrisa.
 2. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on menys es destorbi la circulació.

8.2 Proposta:

ARTICLE 21. ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE DISCAPACITATS

 1. Els titulars de targetes d'estacionament reglamentàries per a persones amb disminució expedides per l'Administració poden estacionar a les places reservades per a ells. La targeta s'ha d'exhibir a la part frontal del parabrisa i ha de ser visible en la seva totalitat.
 2. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on no es destorbi la circulació.
 3. Modificació Article 22

9.1 Motivació:

Modificar títol de l’Article per adequar-lo al contingut.

9.2 Text actual:

ARTICLE 22. ESTACIONAMENT DE MOTOCICLETES, CICLOMOTORS, VEHICLES DE TRES RODES I QUADRICICLES.

 1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, s'han d'estacionar als llocs senyalitzats per a aquest fi. En el supòsit que no n'hi hagi a les rodalies, o que estiguin ocupats, poden estacionar a la calçada, en semi bateria, ocupant una amplada màxima d'un metre i mig, i sense impedir l'accés als vehicles immediats.
 2. Els vehicles de tres rodes i quadricicles, no poden estacionar als llocs habilitats per a ciclomotors i motocicletes.
 3. Es prohibeix l'estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors, vehicles de tres rodes i quadricicles en les voreres, passeig, places, rambles, vorals i refugis centrals i altres espais destinats als vianants.
 4. Es prohibeix lligar o encadenar amb qualsevol mitjà una bicicleta, motocicleta o ciclomotor a un element estructural, mobiliari urbà (excepte que no estigui destinat a l’estacionament de bicicletes), arbrat o qualsevol element d’una façana. Les bicicletes estan exemptes d’aquest precepte quan no hi hagin aparcaments per a elles a la via pública a una distància inferior a 250 metres (entre aparcaments) i sempre i quan no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública. La policia municipal podrà utilitzar els mitjans que siguin necessaris per deslligar-los i retirar-los al dipòsit de vehicles. El titular o propietari del vehicle se’n farà càrrec de les despeses dels possibles danys ocasionats als mitjans de subjecció, així com de la taxa que correspongui per la seva retirada del dipòsit de vehicles.

9.3 Proposta:

ARTICLE 22. ESTACIONAMENT DE BICICLETES, MOTOCICLETES, CICLOMOTORS, VEHICLES DE TRES RODES I QUADRICICLES.

 1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, s'han d'estacionar als llocs senyalitzats per a aquest fi. En el supòsit que no n'hi hagi a les rodalies, o que estiguin ocupats, poden estacionar a la calçada, en semi bateria, ocupant una amplada màxima d'un metre i mig, i sense impedir l'accés als vehicles immediats.
 2. Els vehicles de tres rodes i quadricicles, no poden estacionar als llocs habilitats per a ciclomotors i motocicletes.
 3. Es prohibeix l'estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors, vehicles de tres rodes i quadricicles en les voreres, passeig, places, rambles, vorals i refugis centrals i altres espais destinats als vianants.
 4. Es prohibeix lligar o encadenar amb qualsevol mitjà una bicicleta, motocicleta o ciclomotor a un element estructural, mobiliari urbà (excepte que no estigui destinat a l’estacionament de bicicletes), arbrat o qualsevol element d’una façana. Les bicicletes estan exemptes d’aquest precepte quan no hi hagin aparcaments per a elles a la via pública a una distància inferior a 250 metres (entre aparcaments) i sempre i quan no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública. La policia municipal podrà utilitzar els mitjans que siguin necessaris per deslligar-los i retirar-los al dipòsit de vehicles. El titular o propietari del vehicle se’n farà càrrec de les despeses dels possibles danys ocasionats als mitjans de subjecció, així com de la taxa que correspongui per la seva retirada del dipòsit de vehicles.
 5. Modificació Article 23

10.1 Motivació:

Afegir supòsit immobilització.

10.2 Text actual:

ARTICLE 23. RETIRADA DE VEHICLES

L'Ajuntament pot retirar de les vies i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, el vehicle que es trobi en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament d'algun servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni públic i quan se'n presumeixi l'abandonament.
 2. En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa.
 3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
 4. Quan, havent estat immobilitzat, d'acord amb allò que disposa l'Article 67.1, paràgraf quart del RDL 339/1990, de 2 de març, l'infractor persistís en la seva negativa de dipositar l'import de la multa.
 5. Quan un vehicle estigui estacionat en zones amb limitació horària sense el comprovant horari que l'autoritza col·locat en un lloc visible, o quan sobrepassi el doble del temps autoritzat en el comprovant, llevat que el vehicle exhibeixi una targeta d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l'Administració.
 6. Quan estigui estacionat en carrils bici i carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o al servei de determinats usuaris.
 7. Quan persisteixin les causes que van fer immobilitzar un vehicle per infringir una norma de trànsit, seguretat viària o de transports, o fins que no es pugui conèixer la identitat de l'infractor o titular.
 8. Quan es vulgui garantir la seguretat d'un vehicle o del contingut del seu interior.
 9. Quan estigui lligat o encadenat a un element estructural, mobiliari urbà (excepte que no estigui destinat a l’estacionament de bicicletes), arbrat o qualsevol element d’una façana i excepte quan en tractar-se de bicicletes no hi hagin aparcaments per a elles a la via pública a una distància inferior a 250 metres (entre aparcaments) i sempre i quan no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública.

10.3 Proposta:

ARTICLE 23. RETIRADA DE VEHICLES

L'Ajuntament pot retirar de les vies i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, el vehicle que es trobi en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament d'algun servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni públic i quan se'n presumeixi l'abandonament.
 2. En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa.
 3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
 4. Quan, havent estat immobilitzat, d'acord amb allò que disposa l'Article 67.1, paràgraf quart del RDL 339/1990, de 2 de març, l'infractor persistís en la seva negativa de dipositar l'import de la multa.
 5. Quan un vehicle estigui estacionat en zones amb limitació horària sense el comprovant horari que l'autoritza col·locat en un lloc visible, o quan sobrepassi el doble del temps autoritzat en el comprovant, llevat que el vehicle exhibeixi una targeta d'estacionament per a persones amb disminució expedida per l'Administració.
 6. Quan estigui estacionat en carrils bici i carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o al servei de determinats usuaris.
 7. Quan persisteixin les causes que van fer immobilitzar un vehicle per infringir una norma de trànsit, seguretat viària o de transports, o fins que no es pugui conèixer la identitat de l'infractor o titular.
 8. Quan es vulgui garantir la seguretat d'un vehicle o del contingut del seu interior.
 9. Quan estigui lligat o encadenat a un element estructural, mobiliari urbà (excepte que no estigui destinat a l’estacionament de bicicletes), arbrat o qualsevol element d’una façana i excepte quan en tractar-se de bicicletes no hi hagin aparcaments per a elles a la via pública a una distància inferior a 250 metres (entre aparcaments) i sempre i quan no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública.
 10. Quan no cessin les causes que van motivar la immobilització del vehicle.
 11. Modificació article 24

11.1 Motivació:

Tipificar les supòsits de retirada de grua per constituir perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament d'algun servei públic.

11.2 Text actual:

ARTICLE 24. VEHICLES LA SITUACIÓ DELS QUALS CAUSA PERILL, DESTORB O DETERIORAMENT DEL PATRIMONI PÚBLIC.

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l'apartat 1 de l'Article anterior i, per tant, està justificat retirar-lo:

 1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o l'estacionament.
 2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.
 3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o d'una cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.
 4. Quan estigui estacionat, en la zona de l'extrem de les illes destinada a un pas per a vianants i quan impedeixi els pas de discapacitats o en un rebaix de la vorera.
 5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, de manera que impedeixi o dificulti el pas d'entrada o de sortida d'un vehicle en el moment que ho vol fer.
 6. Quan no sent un vehicle autoritzat reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores de la seva utilització, o quan sent un vehicle autoritzat segons l'Article 37 d'aquesta Ordenança, infringeixi les normes d'utilització d'aquestes zones.
 7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
 8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o seguretat.
 9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d'emergència, degudament senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se'n celebrin.
 10. Quan estigui estacionat en una reserva per a discapacitats.
 11. Quan estigui estacionat damunt d'una vorera, andana, passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l'ocupació és parcial com total.
 12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via, encara que siguin provisionals.
 13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
 14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra.
 15. Quan obstrueixi totalment o parcial l'entrada o sortida d'un immoble als seus habitants

o als usuaris d'un aparcament autoritzat.

 1. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d'atenció preferent, o amb una altra denominació d'igual caràcter, per disposició municipal.
 2. Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.
 3. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, llevat de casos expressament autoritzats.
 4. Quan estigui estacionat en un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic autoritzat.
 5. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
 6. Quan les motocicletes i ciclomotors estacionin sobre les voreres.
 7. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida d'escombraries o elements anàlegs.

11.3 Proposta:

ARTICLE 24. VEHICLES LA SITUACIÓ DELS QUALS CAUSA PERILL, DESTORB O DETERIORAMENT DEL PATRIMONI PÚBLIC.

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l'apartat 1 de l'Article anterior i, per tant, està justificat retirar-lo:

 1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o l'estacionament.
 2. Quan estigui estacionat sense conductor.
 3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o d'una cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.
 4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants o bicicletes.
 5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, de manera que impedeixi o dificulti el pas d'entrada o de sortida d'un vehicle en el moment que ho vol fer.
 6. Quan no sent un vehicle autoritzat reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores de la seva utilització, o quan sent un vehicle autoritzat segons l'Article 37 d'aquesta Ordenança, infringeixi les normes d'utilització d'aquestes zones.
 7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
 8. Quan estigui estacionat en llocs degudament senyalitzats i expressament reservats a serveis d'urgència, seguretat i a determinats usuaris, sempre que no sigui un vehicle autoritzat.
 9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d'emergència, degudament senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se'n celebrin.
 10. Quan estigui estacionat en una reserva per a discapacitats.
 11. Quan estigui estacionat damunt d'una vorera, andana, passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l'ocupació és parcial com total.
 12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via.
 13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
 14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra.
 15. Quan obstrueixi totalment o parcial l'entrada o sortida d'un immoble als seus habitants o als usuaris d'un aparcament autoritzat.
 16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d'atenció preferent, o amb una altra denominació d'igual caràcter, per disposició municipal.
 17. Quan estigui estacionat en una zona temporalment prohibida.
 18. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, llevat de casos expressament autoritzats.
 19. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida d'escombraries o elements anàlegs.
 20. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
 21. Quan les motocicletes i ciclomotors estacionin sobre les voreres.
 22. Modificació Article 30

12.1 Motivació:

Tipificar alguns supòsits de immobilització que es donen.

12.2 Text actual:

ARTICLE 30. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

 1. L'Ajuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents:
 2. a) Quan el conductor es negui a sotmetre's a les proves per a la detecció de l'alcoholèmia, del consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o substàncies anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi estat positiu.
 3. b) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per circular per les vies de la ciutat.
 4. c) Quan el vehicle no porti instal·lats els cinturons i altres elements de seguretat obligatoris, i quan el conductor o l'ocupant de les motocicletes o ciclomotors circulin sense el casc reglamentari.
 5. d) Quan el conductor no justifiqui que té el corresponent permís o llicència de conducció o no sigui vàlid, i no acrediti la seva identitat i domicili. Però si la identitat queda suficientment acreditada, tal com defineix l'Article 29, només es practicarà la immobilització quan el seu comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les aptituds o coneixements necessaris per conduir.
 6. e) Quan el vehicle a motor o el ciclomotor no estigui autoritzat per circular.
 7. f) Quan el conductor d'un vehicle a motor no tingui el permís de circulació, o un ciclomotor la llicència de circulació, i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili.
 8. g) Quan el conductor reconegui que no té l'assegurança obligatòria o es comprovi aquest fet per qualsevol mitjà.
 9. h) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l'import de la sanció per qualsevol mitjà admès en dret.
 10. i) Quan el vehicle estigui irregularment estacionat sobre la vorera o en zona de càrrega i descàrrega i es desaconselli retirar-lo per raons de seguretat o per manca de mitjans.
 11. j) Fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui el comprovant que l'autoritza a estacionar en el llocs habilitats com d'estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi l'autorització concedida.
 12. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès l'estacionament i no representa cap risc per a la seguretat del propi vehicle, o la de les persones o béns. Quan no sigui possible la immobilització en el carrer, o quan es consideri que no es garanteix l'efectiva immobilització del vehicle a la via pública, es practicarà en el dipòsit de vehicles, i les despeses de trasllat i estada aniran a càrrec del titular del vehicle.
 13. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

12.3 Proposta:

ARTICLE 30. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

 1. L'Ajuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents:
 2. a) Quan el conductor es negui a sotmetre's a les proves per a la detecció de l'alcoholèmia, del consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o substàncies anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi estat positiu.
 3. b) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per circular per les vies de la ciutat.
 4. c) Quan el vehicle no porti instal·lats els cinturons i altres elements de seguretat obligatoris, i quan el conductor o l'ocupant de les motocicletes o ciclomotors circulin sense el casc reglamentari.
 5. d) Quan el conductor no justifiqui que té el corresponent permís o llicència de conducció o no sigui vàlid, i no acrediti la seva identitat i domicili. Però si la identitat queda suficientment acreditada, tal com defineix l'Article 29, només es practicarà la immobilització quan el seu comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les aptituds o coneixements necessaris per conduir.
 6. e) Quan el vehicle a motor o el ciclomotor no estigui autoritzat per circular.
 7. f) Quan el conductor d'un vehicle a motor no tingui el permís de circulació, o un ciclomotor la llicència de circulació, i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili.
 8. g) Quan el conductor reconegui que no té l'assegurança obligatòria o es comprovi aquest fet per qualsevol mitjà.
 9. h) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l'import de la sanció per qualsevol mitjà admès en dret.
 10. i) Quan el vehicle estigui irregularment estacionat sobre la vorera o en zona de càrrega i descàrrega i es desaconselli retirar-lo per raons de seguretat o per manca de mitjans.
 11. j) Fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui el comprovant que l'autoritza a estacionar en el llocs habilitats com d'estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi l'autorització concedida.
 12. k) Quan el vehicle tingui deficiències que comportin un risc especialment greu per a la seguretat viària.
 13. l) Quan s’acrediti que el conductor d’un vehicle subjecte a la normativa de transports de mercaderies i persones per carretera hagi comés un excés en el temps de conducció o una disminució en el temps de descans que siguin superiors al 50 % dels temps establerts reglamentàriament, tret que el conductor sigui substituït per un altre.
 14. m) Quan hi hagi indicis racionals de manipulació dels instruments de control.
 15. n) Quan es detecti que el vehicle està dotat de mecanismes o sistemes per eludir la vigilància dels agents de trànsit i dels mitjans de control mitjançant la captació d’imatges.
 16. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès l'estacionament i no representa cap risc per a la seguretat del propi vehicle, o la de les persones o béns. Quan no sigui possible la immobilització en el carrer, o quan es consideri que no es garanteix l'efectiva immobilització del vehicle a la via pública, es practicarà en el dipòsit de vehicles, i les despeses de trasllat i estada aniran a càrrec del titular del vehicle.
 17. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.
 18. Modificació Article 44

13.1 Motivació:

Treure contingut atès que està regulat en normativa estatal.

13.2 Text actual:

ARTICLE 44. VELOCITAT DELS VEHICLES

 1. Els conductors han de respectar els límits de velocitat establerts i han de tenir en compte, a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l'estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació, i, en general, les circumstàncies que hi hagi en cada moment, a fi d'adequar-hi la velocitat, de forma que sempre puguin detenir el vehicle dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle o perill que pugui presentar-se.
 2. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies en zona urbana és, amb caràcter general i a falta de senyalització específica, de 50 quilòmetres per hora, llevat dels vehicles de matèries perilloses que han de circular com a màxim a 40 quilòmetres per hora, i els cicles i els ciclomotors com a màxim a 45 quilòmetres per hora.
 3. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies fora de poblat és la que correspongui a la senyalització específica, a les característiques del tram de la via, o a les circumstàncies personals dels conductors o dels vehicles.
 4. Es podrà rebaixar la velocitat màxima permesa en la zona urbana que es determini, i s'haurà d'indicar mitjançant senyalització específica.
 5. No es pot entorpir la marxa normal d'un altre vehicle circulant, sense causa justificada, a una velocitat anormalment reduïda. A les vies en zona urbana el límit mínim de velocitat és la meitat de la velocitat genèrica o de l'específica, llevat casos de transports especials o quan les circumstàncies del trànsit impedeixin el manteniment d'una velocitat superior a la mínima sense risc per a la circulació.

13.3 Proposta:

ARTICLE 44. VELOCITAT DELS VEHICLES

Les normes de circulació de vehicles estan regulades a la normativa sectorial.

 1. Modificació Article 46

14.1 Motivació:

Treure contingut atès que està regulat en normativa estatal.

14.2 Text actual:

ARTICLE 46. MOTOCICLETES I CICLOMOTORS

 1. Per poder circular per les vies públiques els ciclomotors han d'estar inscrits en el registre oficial corresponent segons la normativa vigent. Els ciclomotors no inscrits, o inscrits incorrectament, podran ser immobilitzats i ingressats en un dipòsit de vehicles fins que se'n regularitzi la situació, independentment de la sanció administrativa corresponent.
 2. Sempre que n'hi hagi i siguin transitables, els ciclomotors hauran de circular pels vorals de les vies públiques.
 3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden produir sorolls amb acceleracions brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales.

14.3 Proposta:

ARTICLE 46. MOTOCICLETES I CICLOMOTORS

Les normes de circulació de motocicletes i ciclomotors estan regulades a la normativa sectorial.

 1. Modificació Capítol XII

15.1 Motivació:

Correcció.

15.2 Text actual:

Capítol XII: Circulació de vehicles pesants i de mercaderies perilloses

15.3 Proposta:

Capítol XII: Circulació i estacionament de vehicles pesants i de mercaderies perilloses

 1. Modificació Article 47

16.1 Motivació:

Regular els itineraris de transició de carrils bici.

16.2 Text actual:

ARTICLE 47. CICLES I BICICLETES

En vies urbanes:

 1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.
 2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes.
 3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor: a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes. b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop. En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.
 4. Quan una via té carril bici, els cicles i bicicletas han de circular per aquest carril. Excepcionalment podran utilitzar la calçada quan tenen lloc esdeveniments esportius o d’altre mena organitzats per entitats que concentren un col·lectiu nombrós.
 5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el carril bici.
 6. En les vies amb diverses calçades, els cicles i bicicletes han de circular per les laterals i en vies amb més d’un carril per a cada sentit de ciculació, pel de la dreta en el sentit de la marxa.
 7. En els parcs i vies amb preferència per als vianants els cicles i bicicletes han d’adequar la velocitat als vianants i mai sobrepassar els 10 km/h.
 8. Es prohibeix la circulació en paral·lel de més de dues bicicletes o cicles.
 9. La velocitat màxima que poden circular els cicles i les bicicletes és de 30 km/h excepte les limitacions establertes en el punt 7.

16.3 Proposta:

ARTICLE 47. CICLES I BICICLETES

En vies urbanes:

 1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.
 2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes.
 3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor:
 4. a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes. b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop. En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.
 5. Quan una via té carril bici, els cicles i bicicletas han de circular per aquest carril. Excepcionalment podran utilitzar la calçada quan tenen lloc entrenaments o esdeveniments esportius o d’altre mena organitzats per entitats que concentren un col·lectiu nombrós.
 6. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el carril bici.
 7. En les vies amb diverses calçades, els cicles i bicicletes han de circular per les laterals i en vies amb més d’un carril per a cada sentit de ciculació, pel de la dreta en el sentit de la marxa.
 8. En els parcs i vies amb preferència per als vianants els cicles i bicicletes han d’adequar la velocitat als vianants i mai sobrepassar els 10 km/h.
 9. Es prohibeix la circulació en paral·lel de més de dues bicicletes o cicles.
 10. La velocitat màxima que poden circular els cicles i les bicicletes és de 30 km/h excepte les limitacions establertes en el punt 7.
 11. Els trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre carrils bici, entre carrils bicicles i aparcaments per a bicicletes o calçada, les bicicletes i cicles podran circular per la vorera en el trajecte de connexió a velocitat 5 km/h (pas de vianants) cedint el pas als vianants.
 12. Modificació Article 60

17.1 Motivació:

Adequar concepte d’import de la sanció a l’

ARTICLE 67 DEL RDL 339/1990, DE 2 DE MARÇ.

TEXT ACTUAL

ARTICLE 60. SANCIONS

 1. Les infraccions són sancionades amb la imposició d'una multa la quantia màxima de la qual s'especifica per a cada una en l'indicat annex 1. Dintre el límit màxim establert, la quantia es fixarà segons la gravetat de la infracció, la transcendència del fet, els danys ocasionats, els antecedents de l'infractor i el perill real o potencial creat.

Proposta

ARTICLE 60. SANCIONS

1.Les infraccions són sancionades amb la imposició d'una multa la quantia de la qual s'especifica per a cada una en l'indicat annex 1.

Codi ètic professional del Taxi

Aquest Codi Ètic Professional del Taxista es crea amb la finalitat de fomentar el companyerisme i la convivència entre els taxistes de la nostra ciutat i col·laborar en la millora de la imatge que l’usuari percep de nosaltres. Diversos punts d’aquest Codi Ètic ja vénen recollits en Les Ordenances Municipals i en el nostre Reglament de Règim Intern, però sempre ve bé recordar-los.

 1. Si circules LLIURE no avancis mai a un company que també circuli LLIURE per a posar-te davant seu als 200 o 300 metres. Si per distracció es dóna aquesta circumstància, procuraràs desviar-te o cedir-li el pas com més aviat millor i si algun usuari requereix els teus serveis no et llogaràs i li cediràs el client al company que vas avançar.
 2. No circulis LLIURE a una velocitat molt reduïda si veus que darrere de tu hi ha més companys LLIURES, procura circular de forma dinàmica.
 3. Cedeix sempre el pas als companys que van OCUPATS, d’aquesta forma es millorarà la qualitat del servei i la imatge del sector.
 4. No et lloguis a menys de 150 metres d’una parada si en aquesta hi ha taxis LLIURES.
 5. No et saltis el torn que et correspon en la parada. Si el company que et precedeix està parlant amb algun possible client, no et lloguis fins que quedi clar que el company es va a llogar.
 6. No utilitzis mètodes inadequats (tant si vas circulant com si estàs en parada) per a llevar un client a un company que va davant de tu.
 7. Si et veus obligar a acabar un servei obstaculitzant el sentit de la circulació i saps que darrere de tu hi ha altre company en situació de LLIURE, hauràs de cedir-li el pas o canviar de direcció quan et sigui possible.
 8. No estacionis i abandonis el taxi en una parada molt temps. Si has d’estacionar un moment per a prendre un cafè o anar al bany, fes-lo de la forma que destorbis el menys possible i procura deixar sempre el taxi en la cua de la parada. Mai deixis el taxi estacionar si veus que no queda espai físic perquè altre company que està treballant pugui fer ús de la parada. (Recorda que La Llei General de Circulació recull que les parades de taxis són exclusivament per als taxis LLIURES i de Servei).
 9. Quan una parada estigui buida de taxis i hagi diversos clients esperant col·locats de forma aleatòria dintre i fora de la parada, col·loca’t sempre en el cap de la parada. Deixa que decideixin entre els clients qui duu mes temps esperant taxi, d’aquesta forma acostumarem als usuaris a col·locarse correctament en les parades i de passada posar una mica d’ordre. Recorda que perquè hagi ordre entre els clients, primer ha d’haver ordre entre nosaltres i hem d’utilitzar sempre el mateix criteri.
 10. Mai selecciones als clients per la seva edat, per tenir algun tipus de minusvalía, o per curta que sigui la carrera.
 11. No entris mai en guerra de preus. Els nostres serveis tenen un preu igual que en moltes altres professions. Cobrant de menys es desprestigia al sector i fas quedar malament al company que cobra el preu just establert per les autoritats.
 12. No posis el taxímetre en marxa fins que el client no t’indiqui el punt de destinació.
 13. Mai arribis a la porta del client marcant el taxímetre més de la carrera mínima en els serveis assignats per l’emissora.
 14. Sigues sempre honest a l’hora de cobrar un servei. Compleix sempre amb el que marqui la llei. La falta de consideració amb els clients en quan als cobraments abusius és una de les coses que mes deteriora la imatge del nostre sector i suposa una pèrdua considerable de clients.
 15. Es taxi haurà d’anar sempre net, en cas contrari, no solament la teva imatge queda en dubte, sinó la de tot el col·lectiu.
 16. Sempre ajudaràs a un company en dificultats, tant en cas d’averia mecànica com d’intent d’agressió verbal o física.
 17. Si algun client es deixa oblidat algun objecte personal en el teu taxi, comunica-ho com més aviat millor a l’Associació Gremial.
 18. Mai hauràs de parlar malament de la professió o dels professionals, així com de la ciutat en la qual treballem amb els clients, hauràs de defensar al col·lectiu i a la teva ciutat.
 19. Mai discuteixis o mantinguis una actitud inadequada en públi