Drets i Deures

DRETS I DEURES DELS USUARIS DEL TAXI

Drets de l’usuari

 • Dret a rebre el servei en condicions bàsiques d'igualtat, no discriminació, qualitat, seguretat i preferència dins del torn de sol·licitud.
 • Dret a fer una reclamació si creu que l'han cobrat de més, presentant el rebut del servei a la Policia Municipal, a l'Ajuntament, o contactant amb la associació gremial mitjançant el telèfon 605 72 72 72
 • El conductor està obligat a facilitar canvi d'un màxim de 20€, si no en tingués, aturarà el taxímetre mentre es gestiona el canvi, però si el bitllet és superior a 20€, serà per compte de l'usuari la gestió del canvi, sense que es detingui el taxímetre.
 • Dret a decidir o escollir l'itinerari que consideri més adequat.
 • Dret a exigir el rebut del servei realitzat, on haurà de reflectir-se el DNI, núm. de llicència, import del servei, origen i destinació.
 • Dret a tenir visible en tot moment en l'interior del vehicle l’imprès de les tarifes vigents i el núm. de llicència de Taxi.
 • El taxista té l’obligació de prestar servei a deficients visuals que vagin acompanyats d'un gos guia, sempre que l'animal vagi situat en la part del darrere del vehicle, als peus
 • del propietari/a, i compleixi les condicions exigides en el Reial Decret 3.250/83 del 7 de desembre i en l'Ordre del 18 de juny de 1985.
 • El taxista té l’obligació de prestar servei a persones amb mobilitat reduïda, portadors de cadires de rodes, no tenint aquesta, ni els cotxets de bebès, la consideració de paquet a l'efecte de tarifa.

Durant la prestació del servei els usuaris tindran els següents drets

 • El conductor obrirà o tancarà els vidres a indicació de l'usuari.
 • El conductor ajudarà a pujar i a baixar del vehicle als ancians, malalts, discapacitats, persones amb mobilitat reduïda, infants, i en general a quantes persones ho requereixin.
 • El conductor col·locarà adequadament les maletes i altres paquets d'equipatge.
 • El conductor encendrà la llum interior del vehicle a la nit, per facilitar la pujada i baixada, i el pagament del servei.
 • El conductor baixarà el volum del receptor de ràdio a voluntat del passatger.
 • Si durant el recorregut al conductor se li oblidés iniciar el taxímetre, al finalitzar aquest, l'usuari solament haurà d'abonar la carrera mínima (en cas de tenir-ne) o el que de comú acord convinguin ambdós, client i taxista.
 • L'usuari te dret que el conductor tingui correcció al vestir i la higiene adequada.
 • L'usuari te dret a exigir el Llibre de Reclamacions.

Obligacions de l’usuari

 • L'usuari te l’obligació d'esperar el núm. de taxi assignat per la centraleta en cas d'haver contractat el servei per telèfon.
 • En les parades de taxi l'usuari haurà de prendre necessariament el primer de la fila.
 • Si es compleix el termini d'espera abonat per l'usuari, el taxista te dret a abandonar el servei.
 • Quan diversos usuaris requerissin un taxi alhora, tindran preferència els malats, persones amb mobilitat reduïda i les persones de major edat, sobre els altres clients. En les parades, la preferència anirà determinada per l'ordre d'arribada dels usuaris a la capçalera de la parada.
 • En les zones d’urbanització incompleta o deficient, els conductors no estaran obligats a circular per vies que siguin manifestament intransitables o que ofereixin perill per a la seguretat del vehicle o dels seus ocupants.
 • En els vehicles auto-taxis està prohibit fumar.

No es prestarà servei en el supòsit de

 • Ser requerit per clients que despertin sospites de ser perseguits per Agents de l'Autoritat.
 • Ser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior al de les places autoritzades.
 • Quan qualsevol dels passatgers es trobi en estat d'embriaguesa manifesta o sota l'efecte d'estupefaents o drogues.
 • Quan l'aspecte dels viatgers, els paquets, equipatges o animals puguin embrutar o deteriorar el vehicle.
 • Quan les maletes o equipatges dels passatgers no càpiguen en el maleter o baca.